Medya Blue

Windows Server Family Developer Center

 • hMail Admin Panel - Deep Soft hMail Admin Panel (1.0.1)

  Bu makalede Deep Soft tarafından hazırlanan Deep Soft hMail Admin Panel'i tanıtacağız,

  Deep Soft hMail Admin Panel hMail server için yazılmış Asp kodlama ve DLL bileşeni ile,
  kullanışlı web ara yüzü sayesinde 10 Alan Adına kadar ücretsiz mail server yönetimini sağlayan bir panelidir.

  * MySQL DataBase, Dakika,Saat,Gün Limiti
  * Farklı sürümleri incelemek için tıklayınız.

  Kurulum ve kullanım sırasında karşınıza çıkabilecek sorunlar ve soruların için iletişim adresimizden bize ulaşabilirsiniz.

  1Hmailadmin Özellikleri V1.0.1

  Alan Adı Özellikleri

  > Alan Adı Ekleme (Domain) (Mail Limiti, Disk Limiti, Günlük Gönderim Limiti)
  > Alan Adı Silme
  > Posta Yakalama (catch all)
  > Alan Adı Disk Kullanım Durumu
  > Takma Alan Adı - Domain Alias Ekleme
  > Takma Alan Adı (Domain Alias) Silme

  Email Özellikleri

  > Email Hesabı Ekleme ( Disk Limiti, Günlük Gönderim Limiti )
  > Email Hesabı Silme
  > Email Hesabı Şifre Değiştirme
  > Email Hesabı Yönlendirme ve Yönlendirilen Postayı Koruma
  > Email Hesabı Disk Kullanım Durumu
  > Email Hesabı Disk Temizleme
  > Sanal Email Hesabı Oluşturma
  > Email Kullanıcısı Ad ve Soyad Tanımlaması <---------- ** Yeni **
  > Otomatik Cevap (Auto-Reply) <------------------------ ** Yeni **
  > Son Kontrol (Last Logon Time) <---------------------- ** Yeni **

  Script Özellikleri

  > Günlük Gönderim Limiti
  > Saatlik Gönderim Limiti
  > Dakikalık Gönderim Limiti

  2Kurulum

  > hMailAdmin , hMailAdmin SQL File , hMailAdmin VBS File dosyalarını indiriniz

  > hMailAdmin Dosyaları, Kurulumu yapmak istediğiniz sürücüye çıkartınız.

  E:\hMailAdmin
  E:\hMailAdmin\App
  E:\hMailAdmin\Logs
  E:\hMailAdmin\Panel

  > hMailAdmin\App klasörünün altında bulunan "Setting.exe" yi çalıştırınız.

  > hMail Server alanında bulunan Admin Name ve Password alanına hmail server giriş bilgilerini yazınız.

  > MySQL Server alanında bulunan inputlara sırası ile MySQL Server bilgilierinizi giriniz

  > hMail Panel alanında bulunan inputlara paneli kullanmak istediğiniz IP,PORT bilgisi giriniz

  > hMail Panel alanında bulunan Windows Server alanında işletim sistemi seçiniz

  > Veriler girildikten sonra Register hMail DLL ile Deep Soft hMail DLL i register ediniz

  > Kaydet Butonunu tıklayıp girdiğiniz verilerin Windows klasöründe yer alan DeepSoftPanel.INI dosyasına kaydediniz

  > Son olarak Paneli Kur butonunu tıklayarak kurulum tamamlandı mesajını alana kadar bekleyiniz.

  > Panelimiz kullanıma hazır :)

  3Hmail.sql

  hMail server için kullandığınız veri tabanına eklenmesi gereken tabloları import ediniz

  4Mysql İçersine Eklenmesi Gereken Tablolar

  # MySQL-Front 5.0 (Build 1.0)

  /*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE */;
  /*!40101 SET SQL_MODE='STRICT_TRANS_TABLES,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION' */;
  /*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES */;
  /*!40103 SET SQL_NOTES='ON' */;


  # Host: localhost Database: hmail
  # ------------------------------------------------------
  # Server version 5.1.42-community

  USE `hmail`;

  #
  # Table structure for table ex_admin
  #

  DROP TABLE IF EXISTS `ex_admin`;
  CREATE TABLE `ex_admin` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `UserName` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `Password` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `LoginSession` varchar(50) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `whiteid` (`id`)
  ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8;
  INSERT INTO `ex_admin` VALUES (1,'admin','admin','');

  #
  # Table structure for table ex_alias
  #

  DROP TABLE IF EXISTS `ex_alias`;
  CREATE TABLE `ex_alias` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Domain` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `DomainAlias` varchar(255) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `whiteid` (`id`)
  ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

  #
  # Table structure for table ex_mail
  #

  DROP TABLE IF EXISTS `ex_mail`;
  CREATE TABLE `ex_mail` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Domain` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `Mail` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `Password` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `Alias` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `Forward` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `MailBox` int(11) DEFAULT NULL,
  `MailDay` int(11) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
  ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

  #
  # Table structure for table ex_out
  #

  DROP TABLE IF EXISTS `ex_out`;
  CREATE TABLE `ex_out` (
  `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `LocalDomain` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `Gonderen` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `IPAddress` varchar(15) DEFAULT NULL,
  `AliciSayisi` int(11) DEFAULT '0',
  `SendDate` varchar(10) DEFAULT NULL,
  `SendHH` varchar(2) DEFAULT NULL,
  `SendMM` varchar(2) DEFAULT NULL,
  `Kod` int(1) DEFAULT '0',
  PRIMARY KEY (`id`)
  ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

  #
  # Table structure for table ex_server
  #

  DROP TABLE IF EXISTS `ex_server`;
  CREATE TABLE `ex_server` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Domain` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `Limit_Mail` int(11) DEFAULT '0',
  `Limit_MailBox` int(11) DEFAULT '0',
  `Limit_MailDay` int(11) DEFAULT '0',
  `Password` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `Server_Status` int(1) DEFAULT '2',
  `LoginSession` varchar(50) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `whiteid` (`id`)
  ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

  /*!40111 SET SQL_NOTES=@OLD_SQL_NOTES */;
  /*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */;

  5Eventhandlers.vbs

  Limit Dosyasını mail server altındaki Events klasörüne kopyalayınız

  \\hMailServer\Events

  6Hmail Limit Dosyası - Eventhandlers.vbs

  Public ObjAPP
  Public Const LocalHostIP    = "0.0.0.0"
  Public Const AdminName        = "Administrator"
  Public Const AdminPass        = "123456"                
      ' hMail Server admin şifresi değiştirilmeli
  Public Const UserLimit        = 250    
      ' varsayılan günlük user limiti
  Public Const HLimit            = 100    
      ' varsayılan saatlik limit
  Public Const MLimit            = 30    
      ' varsayılan dakikalık limit

  Sub OnAcceptMessage(oClient, oMessage)
      Dim obDatabase
      Set obDatabase = GetDatabaseObject
      Dim sSQL
      Dim Gonderen
      Dim IPAddress
      Dim SendDate
      Dim AliciSayisi
      Dim MailDay
      SendDate = Get_Date
      Result.Value = 0
      Set ObjAPP = CreateObject("hMailServer.Application")
      Call ObjAPP.Authenticate(AdminName, AdminPass)
      Set Bag = CreateObject("ADODB.Connection")

      Bag.Open "DRIVER={MySQL ODBC 5.1 Driver}; SERVER=localhost; DATABASE=hmail; UID=root; PWD=123456; PORT=3306;"        
      'MySQL baglantı satırını kendi veri tabanı bağlantınıza göre değiştiriniz.

      If User_Authenticated(oClient) Then

          AliciSayisi = omessage.Recipients.count
          Gonderen    = oCLient.username
          IPAddress    = oClient.IPAddress
          LocalDomain    = MailDomain(Gonderen)
          LocalUser    = MailUSer(Gonderen)
          SendHH = Mid(time(),1,2)
          SendMM = Mid(time(),4,2)

          Set RsL = CreateObject("ADODB.Recordset")
              sorgu = "SELECT * FROM ex_mail where Domain = '" & LocalDomain & "' and Mail='"& LocalUser &"'"
              RsL.open Sorgu, bag, 3, 1
              Do while not RsL.eof
                  MailDay = RsL("MailDay")
              RsL.movenext
              Loop
          RsL.close
          set RsL = Nothing

          Set Rs = CreateObject("ADODB.Recordset")
              gCount = 0
              sorgu = "SELECT * FROM ex_out where SendDate = '" & SendDate & "' and Gonderen='"& oCLient.username &"'"
              Rs.open Sorgu, bag, 3, 1
              Do while not rs.eof
                  sy = rs("AliciSayisi")
                  gCount = gCount + sy
              rs.movenext
              Loop
          rs.close
          set rs=Nothing
          
          Set Rsh = CreateObject("ADODB.Recordset")
              hCount = 0
              hsorgu = "SELECT * FROM ex_out where SendHH = '" & SendHH & "' and SendDate = '" & SendDate & "' and Gonderen='"& oCLient.username &"'"
              Rsh.open hSorgu, bag, 3, 1
              Do while not rsh.eof
                  hsy = rsh("AliciSayisi")
                  hCount = hCount + hsy
              rsh.movenext
              Loop
          rsh.close
          set rsh=Nothing

          Set Rsm = CreateObject("ADODB.Recordset")
              mCount = 0
              msorgu = "SELECT * FROM ex_out where SendHH = '" & SendHH & "' and SendMM = '" & SendMM & "' and SendDate = '" & SendDate & "' and Gonderen='"& oCLient.username &"'"
              Rsm.open mSorgu, bag, 3, 1
              Do while not rsm.eof
                  msy = rsm("AliciSayisi")
                  mCount = mCount + msy
              rsm.movenext
              Loop
          rsm.close
          set rsm=Nothing

          Send_Code = 0
          if mCount >= MLimit Then
              Send_Code = 1
              Result.Message = "Dakikalik Mail Gonderim Limiti Dolu " & " ( "& mCount &" ) "
              Result.Value = 2
          End If
          if hCount >= HLimit Then
              Send_Code = 2
              Result.Message = "Saatlik Mail Gonderim Limiti Dolu " & " ( " & hCount & " ) "
              Result.Value = 2
          End If
          If MailDay > 0 Then
              if gCount >= MailDay Then
                  Send_Code = 3
                  Result.Message = "Gunluk Mail Gonderim Limiti Dolu " & " ( "& gCount & " ) "
                  Result.Value = 2
              End If
          else
              if gCount >= UserLimit Then
                  Send_Code = 3
                  Result.Message = "Gunluk Mail Gonderim Limiti Dolu " & " ( "& gCount & " ) "
                  Result.Value = 2
              End If
          End if
          sSQL = "insert into ex_out (Gonderen, LocalDomain, IPAddress, AliciSayisi,SendDate,SendHH,SendMM,Kod) values ('"&Gonderen&"','"&LocalDomain&"','"&IPAddress&"','"&AliciSayisi&"','" & SendDate & "','"&SendHH&"','"&SendMM&"','"&Send_Code&"')"
          Call obDatabase.ExecuteSQL(sSQL)            

      Else

          ' spam listlerde olduğu için [SPAM] tagı eklenen her maili mailleri reject etmek istersiniz diye düşündük
          If instr(omessage.Subject,"[SPAM]") > 0 Then                        
              Kabul = False    
          Else
              Kabul = True
          End If

          If Kabul = False then
              Result.Message = "Spam Filter Active" & Red_MSG
              Result.Value = 2
          End If

      End If
      bag.close
      set bag=Nothing
  End Sub

  Function User_Authenticated(oclient)
      User_Authenticated = false
      If oCLient.username <> "" Or InStr(1," " & LocalHostIP, oClient.IPAddress) > 0 Then
          User_Authenticated = true
      End if
  End Function

  Function Get_Date
      Dim tmp
      Dim erg
      tmp = Year(Date)
      erg = CStr(tmp)
      If Month(Date) < 10 Then
          tmp = "0" & Month(Date)
      Else
          tmp = Month(Date)
      End If
      erg = erg & tmp
      If day(Date) < 10 Then
          tmp = "0" & day(Date)
      Else
          tmp = day(Date)
      End If
      erg = erg & tmp
      Get_Date = erg
  End Function

  Function GetDatabaseObject()
  Dim obApp
  Set obApp = CreateObject("hMailServer.Application")
      Call obApp.Authenticate(AdminName, AdminPass)
  Set GetDatabaseObject = obApp.Database
  End Function

  Function Escape(obDatabase, value)
  value = Replace(value, "'", "''")
  Select Case obDatabase.DatabaseType
  Case 1: ' MySQL
  value = Replace(value, "\", "\\")
  Case 3: ' PGSQL
  value = Replace(value, "\", "\\")
  End Select
  Escape = value
  End Function

  Function GetTimestamp(obDatabase)
  Select Case obDatabase.DatabaseType
  Case 1: ' MySQL
  GetTimestamp = "NOW()"
  Case 2: ' MSSQL
  GetTimestamp = "GETDATE()"
  Case 3: ' PGSQL
  GetTimestamp = "current_timestamp"
  Case 4: ' SQL CE
  GetTimestamp = "GETDATE()"
  End Select
  End Function

  Function MailDomain(address)
      MailBolelim    = Split(address,"@")
      MailDomain    = MailBolelim(1)
  End Function

  Function MailUser(address)
      MailBolelim    = Split(address,"@")
      MailUser    = MailBolelim(0)
  End Function

  Yüklemeler
  hMail Admin Panel - Deep Soft hMail Admin Panel (1.0.1)
  hMailAdmin Ver 1.0.1
  rar
  hMail Admin Panel - Deep Soft hMail Admin Panel (1.0.1)
  hMailAdmin SQL File
  rar
  hMail Admin Panel - Deep Soft hMail Admin Panel (1.0.1)
  hMailAdmin VBS File
  rar
  Tasarım Deep Design Group
  Copyright ® 2013 MEDYA BLUE